spydershop.cz

Chlorové tablety do bazénu 6v1 multifunkční 200g 1 kg

Tento zlevněný produkt Chlorové tablety do bazénu 6v1 multifunkční s osvědčenou značkou Sparkly POOL snadno pořídíte na našich stránkách teď ve výprodejové akci! Výhodně za cenu 259 Kč.
EAN: 8594199380163
Sparkly POOL Chlorové tablety do bazénu 6v1 multifunkční 200g 1 kg
Zjistit dostupnost »
Značka: Sparkly POOL
259 399 Kč Sleva -35%

Sparkly POOL Chlorové tablety do bazénu 6v1 multifunkční 200g 1 kgChlorové tablety do bazénu 6v1 multifunkční MAXI o hmotnosti 200g je přípravek pro celosezónní průběžnou dezinfekci a údržbu vody ve všech typech bazénů. Tyto pomalurozpustné bazénové tablety 6v1 zajišťují dezinfekci, vločkují, projasňují, stabilizují chlor, pH a tvrdost a zamezují usazeninám. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.Vysoce účinný beze zbytku pomalurozpustný chlorový multifunkční přípravek ve formě 200 g tablet určený k celosezónní průběžné dezinfekci a údržbě vody ve všech typech bazénů, který působí komplexně a zajišťuje 5 účinků pro zachování vysoké kvality bazénové vody. Zajišťuje DEZINFEKCI, zabraňuje tvorbě řas a bakterií. Díky flokulačnímu účinku VLOČKUJE, PROJASŇUJE a zlepšuje efektivitu filtračního systému, tím udržuje průzračnou a jiskrnou vodu. STABILIZUJE CHLOR, pH a TVRDOST a zamezuje VÁPENATÝM USAZENINÁM. Aplikací této 200 g tablety se speciálním složením lze takto ošetřit bazénovou vodu v bazénech o objemu 20 – 30 m3 po dobu 5 – 8 dnů při běžných podmínkách.DÁVKOVÁNÍ:V závislosti na provozních podmínkách bazénu, teplotě a míře znečištění vody v bazénu aplikujte každých 5 – 8 dnů 1 – 2 tablety na každých 30 m3 (30 000 l) objemu vody v bazénu. Při teplotě vody nad 25 °C doporučujeme 2 tablety na každých 30 m3 (30 000 l) objemu vody v bazénu.Hlavní parametry:zajišťují dezinfekcivločkují projasňujístabilizují chlor, pH a tvrdostzamezují usazeninámPoužívejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.UPOZORNĚNÍ:Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Nekompatibilní materiály: Redukční činidla, kyseliny, amoniak a jeho sloučeniny, zásady, chlornan vápenatý, organická rozpouštědla. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.POPIS PRVNÍ POMOCI:PŘI VDECHNUTÍ:Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.PŘI STYKU S KŮŽÍ:Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.PŘI STYKU S OKEM:Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.PŘI POŽITÍ:Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.LIKVIDACE:Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:SIGNÁLNÍ SLOVO:Nebezpečí.STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).