spydershop.cz

Sparkly POOL Algicid extra proti řasám PLUS 3 l – Stop řasám

Tento akční a ve slevě výrobek Sparkly POOL Algicid extra proti řasám PLUS od kvalitní značky Sparkly POOL je k získání tady teď pořád výhodně! Nyní můžete mít za 459 Kč.
EAN: 8594199380248
Sparkly POOL Algicid extra proti řasám PLUS 3 l - Stop řasám
Zjistit dostupnost »
Značka: Sparkly POOL
459 699 Kč Sleva -34%

Sparkly POOL Algicid extra proti řasám PLUS 3 l – Stop řasámAlgicid extra proti řasám plus Sparkly POOL je bezchlorový polymerní přípravek sloužící k likvidaci řas a k prevenci proti řasám v bazénu. Algicid extra plus je určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky. Tento algicidní přípravek je vysoce účinný, absolutně nepěnivý a vhodný při používání chlorové i bezchlorové chemie. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM PLUS,je VYSOCE ÚČINNÝ tekutý algicidní přípravek určený K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNIKU A K LIKVIDACI VĚTŠINY BĚŽNĚ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny přivyknout si i na chlor. ZAMEZUJE VZNIKU ŠLEMU VE FILTRAČNÍ JEDNOTCE. Tento přípravek je NEPĚNIVÝ, PROČISŤUJE VODU V BAZÉNU a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfekci bazénové vody.DÁVKOVÁNÍ:Při dodržení dávkování je přípravek nepěnivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě řas, nezvyšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek CHLOR ŠOK (např. z řady Sparkly POOL).1. Prvotní dávka: 15 – 20 ml na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden). 2. Udržovací dávka: 5 – 7 ml na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 – 7 dnů. Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech! Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.PARAMETRY PRODUKTUBalení – hmotnost/obsah 1 lForma přípravku kapalinaMožnosti využití prevence vzniku řas, odstranění řasUPOZORNĚNÍ:Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. POPIS PRVNÍ POMOCI:PŘI VDECHNUTÍ:Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.PŘI STYKU S KŮŽÍ:Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.PŘI STYKU S OKEM:Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.PŘI POŽITÍ:Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.LIKVIDACE:Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:SIGNÁLNÍ SLOVO:Varování.STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).