spydershop.cz

Sparkly POOL Chlor šok 5 kg

Akční a ve slevě kousek Sparkly POOL Chlor šok od známé kvalitní značky Sparkly POOL snadno můžete najít v naší online nabídce opravdu výhodně! Nyní zakoupíte za 849 Kč.
EAN: 8594199380057
Sparkly POOL Chlor šok 5 kg
Zjistit dostupnost »
Značka: Sparkly POOL
849 1 190 Kč Sleva -28%

Sparkly POOL Chlor šok 5 kgChlor šok Sparkly POOL je vysoce účinný přípravek určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky. Tento rychlorozpustný chlorový granulát je vhodný do všech typů bazénů a slouží k rychlé dezinfekci vody v bazénu, likvidaci a odstranění přemnožené řasy – zelená voda v bazénu a bakterií. Neobsahuje žádný vápník, proto nemůže dojít k nežádoucímu zákalu ani k zvýšení tvrdosti vody v bazénu. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.CHLOR ŠOK je vysoce účinný beze zbytku rychlorozpustný chlorový přípravek ve formě granulí určený k velice rychlé a razantní (šokové) jednorázové dezinfekci vody ve všech typech bazénů při náhlém i velmi silném znečištění (zakalení vody) nebo při nenadálém výskytu řas (zezelenání vody). Výrazným zvýšením koncentrace chloru spolehlivě zničí všechny druhy řas a bakterií. Neodbarvuje plastové materiály a je vhodný i pro fóliové bazény.DÁVKOVÁNÍ:1, Dávka pro šokovou dezinfekci: 25 g – max. 30 g na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu.2, Dávka udržovací (v případě, že používáte k průběžné dezinfekci chlorové tablety nebo jiný chlorový dezinfekční přípravek): 1 g – 2 g na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 – 7 dnů podle teploty vody a využití bazénu tak, aby byla koncentrace volného chloru ve vodě v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max. 0,8 mg/l), u dětských bazénů 0,3 mg/l. Doporučujeme aplikovat den před přidáním další chlorové tablety nebo jiného chlorového dezinfekčního přípravku.Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.PARAMETRY PRODUKTUBalení – hmotnost/obsah 1 kgForma přípravku granulátMožnosti využití dezinfekce, zakalená voda, řasy, bakterieUPOZORNĚNÍ:Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Nekompatibilní materiály: oxidační činidla, redukční činidla, kyseliny, amoniak a jeho sloučeniny, močovina, zásady, chlornan vápenatý, organická rozpouštědla. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.POPIS PRVNÍ POMOCI:PŘI VDECHNUTÍ:Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.PŘI STYKU S KŮŽÍ:Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.PŘI STYKU S OKEM:Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.PŘI POŽITÍ:Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.LIKVIDACE:Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:SIGNÁLNÍ SLOVO:Varování.STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).