spydershop.cz

Sparkly POOL pH mínus 5 kg

Tento kvalitní produkt Sparkly POOL pH mínus od značky s dlouholetou historií Sparkly POOL snadno získáte zrovna za zcela nejnižší cenu! Za bezkonkureční cenu 299 Kč.
EAN: 8594199380491
Sparkly POOL pH mínus 5 kg
Zjistit dostupnost »
Značka: Sparkly POOL
299 399 Kč Sleva -25%

Sparkly POOL pH plus 5 kgpH plus Sparkly POOL je bezchlorový přípravek, který použijeme v případě, kdy je nutné upravit, zvýšit nízké pH vody v bazénu. pH plus granulát Sparkly POOL je určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky. Díky tomuto přípravku bude úprava, zvýšení pH vody v bazénu jednoduché a bezpečné. Tento přípravek je vhodný do všech typů bazénů a zajistí správnou funkci všech ostatních používaných přípravků, zamezí podráždění očí i pokožky a zákalu vody, vzniku koroze i blednutí materiálů ze kterých je bazén vyroben. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.pH PLUS je beze zbytku rychlorozpustný přípravek ve formě prášku určený k zvýšení hodnoty pH vody v bazénu se slanou i sladkou vodou, při používání bezchlorové i chlorové chemie např. bazénové tablety. Pro správné a úspěšné ošetřování bazénové vody je velmi důležitá hodnota pH ve vodě, která je v rozmezí 6,8 – 7,6. V tomto rozmezí je zaručeno nejúčinnější působení dezinfekčních (chlorových či bezchlorových) přípravků bez vedlejších vlivů. Při hodnotě pH vyšší než 7,6: Se mohou ve vodě vyskytovat minerální (mléčné) zákaly a může tak dojít i k ucpání filtračního zařízení.Ve vodě se zvyšuje obsah škodlivého vázaného chloru, taková voda většinou velmi zapáchá chlorem.Při hodnotě pH nižší než 6,8:Může docházet k blednutí barev materiálů, ze kterých je bazén vyroben. Způsobuje zvýšenou korozi kovového příslušenství bazénu a betonu. Správná hodnota pH ve vodě ke koupání také zamezuje podráždění očí a pokožky, ke kterému může dojít při vysoké nebo naopak při nízké hodnotě pH.DÁVKOVÁNÍ:Pro zvýšení hodnoty pH ve vodě o 0,2 použijte na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu 10 g tohoto přípravku. Dávkování je orientační, přesné dávkování je závislé na uhličitanové tvrdosti a na provozních podmínkách bazénu.Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.PARAMETRY PRODUKTUBalení – hmotnost/obsah 1 kgForma přípravku granulátMožnosti využití zvýší hodnotu pH, zamezí vzniku koroze a blednutí materiálůUPOZORNĚNÍ:Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Nekompatibilní materiály: Amoniak, dusičnan stříbrný, kyselina sírová, lithium, peroxid vodíku, oxid fosforečný, fluor, sulfid sodný, dinitrotoluen, trinitrotoluen, voda, práškový hliník. Koncentrované a horké roztoky mohou mít částečně korozivní účinky na ocel. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. POPIS PRVNÍ POMOCI:PŘI VDECHNUTÍ:Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.PŘI STYKU S KŮŽÍ:Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.PŘI STYKU S OKEM:Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.PŘI POŽITÍ:Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.LIKVIDACE:Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:SIGNÁLNÍ SLOVO:Nebezpečí.STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:Způsobuje vážné poškození očí.POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.